กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรทิพย์ ศรีคำภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนฤมล เกตุอยู่
ครู คศ.3