กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรทิพย์ ศรีคำภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนฤมล เกตุอยู่
ครู คศ.3