กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเสริมศักดิ์ โพธิ์สิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลัดดา คงทน
ครู คศ.3

นางกังสดาน ศรีทอง
ครู คศ.3

นางสาวณิชชา กัลยามงคล
ครู คศ.1

นายนนอนันต์   ศรีวิชัย
ครู คศ.1

นายถูวนาท   ถนิมกาญจน์
ครู คศ.1