กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลัดดา คงทน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชอบ พลคณา
ครู คศ.2

นายปทีบ คล้ายดำ
ครู คศ.3

นางกังสดาน ศรีทอง
ครู คศ.3

นางสาวขวัญยืน ดีเลิศ
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา ศรสุวรรณ
ครู คศ.2

นายธเนศร์ ช้างลอย
ครู คศ.1

นางสาวณิชชา กัลยามงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุลักษณ์ ตองติดรัมย์
ครู คศ.1

นายเสริมศักดิ์ โพธิ์สิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร เหมี้ยงหอม
ครูผู้ช่วย

นายเมฆินทร์ ซาชิโย
ครูผู้ช่วย