กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางลัดดา คงทน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชอบ พลคณา
ครู คศ.2

นางกังสดาน ศรีทอง
ครู คศ.3

นางสาวขวัญยืน ดีเลิศ
ครู คศ.3

นางสาวณิชชา กัลยามงคล
ครู คศ.1

นางสาวนุลักษณ์ ตองติดรัมย์
ครู คศ.1

นายเสริมศักดิ์ โพธิ์สิน
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร เหมี้ยงหอม
ครู คศ.1

นายเมฆินทร์ ซาชิโย
ครู คศ.1