กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุวิทย์ สุขเรือน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมศักดิ์ เพชรแผ่ศรี
ครู คศ.3

นางสาวนงลักษณ์ ตุ้มทอง
ครู คศ.3