กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวิทย์ สุขเรือน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมศักดิ์ เพชรแผ่ศรี
ครู คศ.3

นางสาวนงลักษณ์ ตุ้มทอง
ครู คศ.3