กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนันต์ เถื่อนเนาว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสราวรรณ ไชยชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2