กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนันต์ เถื่อนเนาว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจีระศักดิ์ เพ็ชร์จันทร์
ครู คศ.3