กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอมรา เพชรแผ่ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนภชนก พรมสอน
ครู คศ.2

นางอรอนงค์   หนูสุคนธ์
ครู คศ.1