กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอมรา เพชรแผ่ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมถวิล เดชเสถียร
ครู คศ.2

นางสาวนภชนก พรมสอน
ครู คศ.2