กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอมรา เพชรแผ่ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนภชนก พรมสอน
ครู คศ.2

นางอรอนงค์   หนูสุคนธ์
ครู คศ.1