พนักงาน

นางพเยาว์   สากร
ลูกจ้างประจำ

นายพัชระ   สากร
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสรัสนันท์   สุทธรังษี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุริยา   สุทธรังษี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายมลเทียน   ทิพนัส
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุภาพร   ปะวันนะถา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกันตพร   โรหิตาจล
ธุรการ

นายสมพร   แซ่เฮ้อ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญเลิศ   เปรมประทิม
ลูกจ้างชั่วคราว

นางจีรนันท์   วิไลเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปวริศา   ชูชัย
ลูกจ้างชั่วคราว