กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา รอดประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนาค อนันตรังสี
ครู คศ.2

นางสาวมูนีเราะห์ ปายอ
ครู คศ.1

นายเมฆินทร์   ซาชิโย
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร   เหมี้ยงหอม
ครู คศ.1