กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมูนีเราะห์ ปายอ
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา รอดประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนาค อนันตรังสี
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร   เหมี้ยงหอม
ครู คศ.1

นายเมฆินทร์   ซาชิโย
ครู คศ.1