กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา รอดประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนุชนาถ คล้ายดำ
ครู คศ.3

นายนาค อนันตรังสี
ครู คศ.2

นางสาวมูนีเราะห์ ปายอ
ครูผู้ช่วย