กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนุชนาถ คล้ายดำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐชาลักษณ์ วิเศษสิงค์
ครู คศ.1

นายชอบ   พลคณา
ครู คศ.2