กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชนาถ คล้ายดำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนนอนันต์ ศรีวิชัย
ครู คศ.1

นายภูวนาท ถนิมกาญจน์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐชาลักษณ์ วิเศษสิงค์
ครูผู้ช่วย

นางอรอนงค์ หนูสุคนธ์
ครูผู้ช่วย