กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนวรัตน์ ดอกบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวน้อมจิตต์ บูชาตระกูล
ครู คศ.3

นางสาวสุดาพร ริมสมปาน
ครู คศ.1

นางจีรนันท์ วิไลเลิศ
ครูอัตราจ้าง