กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนวรัตน์ ดอกบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุดาพร ริมสมปาน
ครู คศ.1