กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนวรัตน์ ดอกบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทน์ทิพย์ ไวสู้ศึก
ครู คศ.3

นางสาวน้อมจิตต์ บูชาตระกูล
ครู คศ.3

นางสาวสุดาพร ริมสมปาน
ครู คศ.1

นางจีรนันท์ วิไลเลิศ
ครูอัตราจ้าง