กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนวรัตน์ ดอกบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญยืน  ดีเลิศ
ครู คศ.3

นางสาวณัตฑริกา   พรมแสงใส
พนักงานราชการ