คณะผู้บริหาร

นายเชาวลิต รนขาว
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเชาวลิต รนขาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายกิตติธร ศรีทอง
ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน

นายจีระศักดิ์ เพ็ชร์จันทร์
ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป