จดหมายข่าว
ประชุมออนไลน์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2564
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(มัธยมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2564
ประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
การแข็งขันกีฬาภายใน "ลุ่มเจ้าพระยาเกมส์" ปีการศึกษา 2563
การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา