จดหมายข่าว
งานอนามัยนำนักเรียนระดับมัธยมตรวจ ATK
กีฬาสี ปีการศึกษา64
ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ
ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564
รางวัล “ชนะเลิศ” กิจกรรม “พลังเยาวชน Youth Power @Bang Kruai”
รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียน ตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)
ต้อนรับและให้ข้อมูล นายสุรสิทธิ์ วิชินโรจน์จรัล รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย และคณะ ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนเข้าโรงเรียน
ประชุมออนไลน์คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คณะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าดูแล อำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
คณะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าดูแล อำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
คณะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าดูแล อำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
คณะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าดูแล อำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
คณะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าดูแล อำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
คณะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าดูแล อำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
เยี่ยมบ้าน ติดตามการเรียน on-hand online และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นักเรียน
การตรวจเยี่ยมตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
การประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งครู
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมออนไลน์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2564
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(มัธยมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2564
ประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
การแข็งขันกีฬาภายใน "ลุ่มเจ้าพระยาเกมส์" ปีการศึกษา 2563
การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา