ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต รนขาว
ตำแหน่ง : รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :