ภาพกิจกรรม
พช.บางกรวย ร่วมกับเกษตร ขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตรตามรอยพ่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
พช.บางกรวย ร่วมกับเกษตร ขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตรตามรอยพ่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางกรวย ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย โดยท่านรองจีระศักดิ์ เพ็ชร์จันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และทีมงานสถานศึกษา ได้ร่วมให้ข้อมูลและร่วมวางแผนในการบูรณาการกิจกรรม การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และ กิจกรรม “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ “ ซึ่งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีกัน และเป็นแหล่งอาหารให้กับบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ในการนี้ ได้ส่งเสริมกิจกรรม 5 ก และการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 สร้างทางรอดสังคมไทย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมกิจกรรม โคก หนอง นา พช. เพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อจัดสรรพื้นที่ว่างสร้างอาหาร และต่อยอดกิจกรรมเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้กับบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจต่อไป

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,16:19   อ่าน 656 ครั้ง