คณะผู้บริหาร

นางนิตยวรรณ เอนกแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอมรา เพชรแผ่ศรี
ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายกิตติธร ศรีทอง
ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน

นายจีระศักดิ์ เพ็ชร์จันทร์
ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป