หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๕/๔๕  หมู่ที่    ตำบลบางกรวย  อำเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๓๐  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์  ๐-๒๔๔๖-๐๓๕๓ 

โทรสาร  ๐-๒๔๔๖-๐๔๑๔   e-mail -   website   www.ssbk.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เนื้อที่    ไร่    งาน   

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๔   สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   เป็นโรงเรียนประจำ  จัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส  ๑๐  ประเภท ประกอบด้วย  เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก  เด็กเร่ร่อน  เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก    เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กำพร้า  เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ  เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)  เด็กในชนกลุ่มน้อย  เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพย์ติด  เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ  และเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน