พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


วิสัยทัศน์ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยจัดการศึกษาโดยครูมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายในปี 2562

                                                                                                                                                                                                                                       

พันธกิจ : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ : พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์ : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กลยุทธ์ : พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนรู้ของนักเรียน

กลยุทธ์ : พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ

พันธกิจ : ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ : สนับสนุนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของนักเรียน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.76 KB