วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยจัดการศึกษาโดยครูมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายในปี 2562


ปรัชญาของโรงเรียน    

      น้ำใจสูง  รักก้าวหน้า  สามัคคี  มีความเพียร  ยึดสัจธรรม