ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประจำเขตการศึกษา    เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา  ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบบสหศึกษาประเภทประจำ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ในเนื้อที่ของวัดลุ่มคงคาราม  ตำบลบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา  ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรีประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  (ทางรถยนต์)  ได้รับการอนุมัติจัดตั้งวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๐๓  เปิดทำการสอนครั้งแรก  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๐๔

             วัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดตั้งโรงเรียนต่างจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งอื่น    เพราะเป็นโรงเรียนที่รับเฉพาะเด็กชาวเรือที่เร่ร่อนขาดโอกาสศึกษาเล่าเรียน  เนื่องจากต้องติดตามบิดามารดา  ประกอบอาชีพในการรับจ้างบรรทุกสินค้าทางเรือหรือรับจ้างลากจูงในลำน้ำเจ้าพระยา  ซึ่งอยู่ไม่เป็นที่แน่นอน

             โรงเรียนตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล    อยุธยา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น  ได้เดินทางมาเยี่ยม  โรงเรียนประชาบาลวัดลุ่ม  ท่านเห็นว่าบริเวณวัดลุ่มคงคารามซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหมาะสมที่จะตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  เพื่อรับบุตรหลานของชาวเรือ  จึงปรึกษากับท่านพระครูนนทกิจสุนทร  เจ้าอาวาสวัดลุ่มคงคาราม  ท่านเห็นชอบด้วย  และสนับสนุนโดยกรุณามอบที่ดินของวัด เนื้อที่  ๖ ไร่    งาน  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๐๔  เป็นต้นมา  ปัจจุบันชาวเรือลดน้อยลง  โรงเรียนจึงได้รับเด็กด้อยโอกาสอื่น    เข้าเรียนด้วย  ได้แก่  เด็กที่ถูกทอดทิ้ง  เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ  เด็กยากจน  (มากเป็นพิเศษ)  เด็กในชนกลุ่มน้อย  เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน  เด็กเร่ร่อน  เด็กในสถานพินิจ  เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  โรคติดต่อร้ายแรง  เด็กอยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ  เด็กที่มีปัญหายาเสพติด  นักเรียนในโครงการเสมาพัฒนาชีวิต