ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

     

   จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง 14 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง 16 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้อง 18 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง 40 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้อง 34 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้อง 32 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง 69 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้อง 39 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้อง 40 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง 16 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้อง 8 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้อง 6 คน

รวมทั้งสิ้น 15 ห้อง 332 คน